Bildiri Yazım Kuralları

PDF formatında almak için tıklayınız


SEMPOZYUM BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

-Sempozyuma başvurular, sempozyum web adresinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

-Özet world dosyası olarak cicekdagisempozyumu@ahievran.edu.tr adresine gönderilmelidir. Tebliğ özetleri kabul edilen katılımcıların listesi, sempozyum web sayfasında (http://cicekdagisempozyumu.ahievran.edu.tr) ilan edilecek ve katılımcılara e-posta yolu ile de bildirilecektir.

-Üniversitemiz tarafından düzenlenecek Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu/ Every Aspect of Çiçekdağı Symposıum’na bildiri özet metinleri 18 AĞUSTOS 2022 tarihine kadar gönderilmelidir.

-Sempozyuma gönderilecek bildirilerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmış/yayımlanacak olmaması gerekmektedir.

Bildiri Dili

Sempozyum katılımcıları, önceden bildirmek şartıyla, bildirilerini Türkçe veya İngilizce olarak sunabilirler.

Bildiri Yazım Kuralları

Sempozyumda sunulacak bildirileri metinlerinin aşağıda belirtilen “yazım kurallarına” uygun olarak yazılması gerekmektedir.

1. Yazılar, Microsoft Word programında (Zengin Metin Biçimi (.rtf) formatında) yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. Sempozyuma gönderilen özetler 200-250 kelimeyi geçmeyecek şekilde, tebliğlerin tam metni ise 20 sayfayı geçmeyecek uzunlukta olmalıdır.

Metin İki Yana Yaslı

Kâğıt Boyutu                : A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk         : 3 cm

Alt Kenar Boşluk          : 2,5 cm

Sol Kenar Boşluk         : 2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk         : 2,5 cm

Paragraf Başı                : 0,5 cm

Blok Alıntı                   : Sol ve Sağ 3,5 cm

Yazı Tipi                      : Times News Roman

Yazı Tipi Stili               : Normal

Ana Metin Boyutu        : 12

Blok Alıntı                   : 10

Dipnot Metin Boyutu    : 10

Paragraf Aralığı            : 3nk

Satır Aralığı                 : Tek (1)

 

NOT: Metninizi Microsoft Word programında "Farklı Kaydet" seçeneğinden "Zengin Metin Biçimi (.rtf)" formatında kaydederek gönderiniz.

2. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

3. Bildiri içerisindeki başlıkların her kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir.

4. Bildirilerin imlâ ve noktalamasında -konunun zorunlu kıldığı özel durumlar hariç- Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.

5. Bildiri metinlerinde kullanılacak kaynaklar APA sistemine göre aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

Kitaplardan Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(İlhan 2009: 38)

(Buran ve İlhan 2009: 23)

Kaynakçada:

İlhan, Nadir (2009). Türk Dilinde Çokluk,  Elazığ: Manas Yayınları.

Buran, Ahmet-Nadir İlhan (2008). Elazığ Yöresi Söz Varlığı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Makalelerden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Doğan 2006: 117)

(İlhan ve Şenel 2008: 260)

Kaynakçada:

Doğan, Ahmet (2013). “Yunus Emre Divanı’nda İdeal İnsan”, Turkish Studies, C 8, S 13, s. 829-839.

İlhan, Nadir-Mustafa Şenel (2008). “Divanu Lügati’t-Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları”, Turkish Studies, C 3, S 1, s. 259-277.

Tezlerden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Babaarslan 2018: 1800)

Kaynakçada:

Babaarslan, Giyasi (2018). Koç Üniversitesi El Yazmaları Koleksiyonunda Bulunan İlahi Mecmuasının Transkripsiyonlu Metni ve ‘Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) Göre Tasnifi, Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kitap Bölümünden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(İlhan ve Şenel 2018: 1800).

Kaynakçada:

İlhan, Nadir-Mustafa Şenel (2008). “Av Hayvanlarının Kişi Adlarındaki Yansıması”, Av ve Avcılık Kitabı, (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun), s.321-336, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Bildirilerden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Koyuncu 2016: 40)

Kaynakçada:

Koyuncu, Fatih (2016). “Azmî Pîr Mehmed’in Enîsü’l-ârifîn İsimli Eserinde Gençlik ve Ahlâk Kavramları”, Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, Sinop: 12-15 Ekim 2016, s. 38-50.

Ansiklopedi Maddesinden Yapılan Alıntılarda

Metin içinde:

(Tatçı 2013: 601)

Kaynakçada:

Tatçı, Mustafa (2013). “Yûnus Emre”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C 43, s. 600-606, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Web/İnternet Sitesi Alıntıları

Metin içinde:

(Oğuz: E.T. 01.02.2018)

Kaynakçada:

Oğuz, M. Öcal (Erişim Tarihi: 01.02.2018). “Yunus Emre”, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=7433, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Madde No: 25866.

 

NOT: Sempozyuma sunulacak tebliğlerin kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. Referans sistemi olarak APA kullanılmakla birlikte, isteyenler tebliğ metninde sayfa altında dipnot yöntemini de kullanabilir. Ancak atıf yapılan kaynakların kaynakçadaki sıralanışı yine yukarıdaki esaslara göre olmalıdır.


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM